Individual

by THCulture

supported by
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    15 PLN  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Individual via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    25 PLN or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 5 THCulture releases available on Bandcamp and save 20%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Trance Human Culture, Trance Noise Voice, Tea Age Culture, Old Sub Culture, and Individual. , and , .

    60 PLN or more (20% OFF)

   

1.
07:04
2.
05:09
3.
06:42
4.
07:30
5.
05:13
6.
05:41
7.
06:10

about

www.thculture.com

INDIVIDUAL - najnowsza płyta zespołu TRANCE HUMAN CULTURE (THCulture). Kolejny krok w wychodzeniu poza ramy muzyki trance-noise-hc-punk. Oprawa tekstowa i graficzna stanowi ideowe uzupełnienie dla muzyki - mieszanki zakręconego hc punka, poezji krzyczanej i etno - noise. Energia zawarta w słowach i dźwiękach THCulture to prowokacja do poszerzenia własnej świadomości, zaproszenie do tańca ciała i myśli...

INDIVIDUAL - new tunes of THCulture. Texts and graphical covers constitute the ideological supplement for the music - twisted mix of noise punk and scream poetry. Energy content in words and sounds THCulture is a provocation for expanding the own awareness, invitation to the dance of the body and the thoughts...

recorded at: 2017 Canal666 Studio & BigBit Studio
recorded by: THCulture & Jacek Młodochowski
mixed by: Yogi
mastered by: Andrzej Karp
published by: Canal666
cover: Mirek Iskra

THCulture:
Yogi - voices, guitars, bass, rhythm, virtual instruments, words
Wawrzyniec Fularz - drums

Additional:
Mucha - voice
Dominik Muszyński - djembe, tabla, darbuka, bongos
Joseh - bass concept
Greg Hura - words
Jon Rappaport - words
Mat Messerschmidt - reading a fragment "The Ego and His Own" by Max Stirner
WWP - words, voice

credits

released September 1, 2018

license

all rights reserved

tags

about

THCulture Rzeszow, Poland

Wizja rozsadza władzę, władza chce kontrolować wizję. Tworzy społeczne ministerstwo, ministerstwo obrony przed wizją. Powtarza się cykl, struktura przeciw procesowi...

Vision judge authority, authority wants to control the vision. Creates a social ministry, ministry of defense before the vision. Repeated cycle, structure against the process...
... more

contact / help

Contact THCulture

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: Kultura
KULTURA
szybciej i szybciej
nie wolno
wolno nie wolno
wolno nie wolno
dzień jak co dzień
wstajesz i łżesz
bądź pewien ktoś
płaci krwią gdzieś
buta kroczy
przed upadkiem
nic nie jest wieczne
będziesz świadkiem
z chwilą wyrażenia
własnego zdania
zaczynają się
prześladowania
wszystko na sprzedaż
nic do kupienia
kultura to sztuka
dziedziczenia
klucz jest tam
gdzie nie ma zamku
szybciej i szybciej
nie wolno
wolno nie wolno
wolno nie wolno

CULTURE
faster and faster
not slow
slow is no-go
slow is no-go
day in, day out
you wake up and lie
be sure that somebody
pays with blood somewhere
arrogance treads
ahead of collapse
nothing is eternal
you’ll witness
at the moment of expression
of your opinion
persecution
begins
all for sale
nothing to buy
culture is the art
of inheritance
the key is where
there’ no (c)lock
faster and faster
not slow
slow is no-go
slow is no-go
Track Name: Wolność
WOLNOŚĆ
prostota w plątaninie
siła która nie ma sobie równych
bez niej wszystko więdnie
wpasowane w program
ludzie świadomie lub nie
kojarzą wyłącznie w granicach systemu
liczą na to co dostarczone
roli nie wybierają samemu
takie myślenie jest formą kontroli
takie myślenie jest formą kontroli umysłu
centralny wizerunek jest kłamstwem
matryca pokazuje się pływa w polu widzenia
wspólny, hipnotyczny obraz nałożony
w celu jednostki mocy zmniejszenia
wolność to naturalny stan bycia
to nie odchodzi to jest podstawą
życia, które może być wybrane
życia, które może być przeżywane
zrozumieć swoją siłę
swoją energię swoją dynamikę
popełnić indywidualny ruch
w kierunku bramki władzy poza Matrycę

FREEDOM
simplicity in the tangle
force that has no match
all shrivels without it
adjusted to the program
people consciously or not
associate only within the limits of the system
depend on what is delivered
their roles are not chosen by themselves
such thinking is a form of control
such thinking is a form of mind control
the central image is a lie
matrix appears floats in plain sight
common hypnotic image imposed
to lessen the power of the individual
freedom is the natural way of being
it doesn’t go away it’s the basis
of life which can be chosen
life which can be lived
to understand own power
own energy own dynamics
commit an individual move
towards the gate of power beyond the Matrix
Track Name: Chaos
CHAOS
maltretowane
społeczeństwa
mają dość
okrucieństwa
ten kto ma maszynę
do drukowania papieru
kupuje co posiadasz
celując z rewolweru
chcesz wiedzieć kto rządzi
nie musisz kombinować
wystarczy że się dowiesz
kogo nie krytykować
kogo nie możesz krytykować
na tym właśnie polega
ten system niewolnictwa
że jedynymi mogącymi mieć
własne zdanie są oni
a reszta
ma ich zdanie powtarzać
chaos to ziarno
wojna to żniwa
krew to pieniądze
lichwa jest chciwa
praca w niewoli
sługa spekulacji
kredyt na kredyt
sedno eksploatacji
maltretowane
społeczeństwa
mają dość
okrucieństwa

CHAOS
maltreated
societies
are fed up with
cruelty
those who have the machine
for printing paper
buy what you own
taking aim with a revolver
you want to know who rules
you don’t need to be figuring
enough when you get to know
whom not to criticize
whom you cannot criticize
it’s how this system
of slavery works
they are the only ones
who can have their own opinion
the rest
has to repeat their opinion
chaos is seed
war is harvest
blood in money
usury is greed
work in slavery
servant of speculation
credit on credit
the core of exploitation
maltreated
societies
are fed up with
cruelty
Track Name: Terror
TERROR
rozpocznij wcześnie
indoktrynować dzieci
a społeczeństwo
będzie się zmieniać
prawo i przymus
polityczna poprawność
nadzór i edukacja
przeprogramowanie
jest pomysł, że populacje
mogą być uwarunkowane
że ludzie to psy Pawłowa
bio-maszyny zaprogramowane
sprzedają to jako
postęp społeczny
to absurdalne
i niebezpieczne
dział sprzedaży obiecuje
komfort i wygodę
eliminację lęku
i bierną akceptację w nagrodę
inżynierowie społeczni
tworzą nowe gatunki
którym nie będą potrzebne
żadne prawa
ludzie będą robić
to co trzeba
bo powiedzą im o tym
ich zmodernizowane mózgi
automatycznie
bez kontemplacji
niezależnej myśli
koniecznej
wymaganej
albo możliwej
świadomej
konsekwencji
we wszystkich tajnych operacjach
na tej planecie
wywołujących przemoc i chaos
jest jeden zamiar
przekonać mieszkańców
że ludzie są zbyt niebezpieczni
by mieć prawo do życia wolnego
i muszą być dostosowani

TERROR
start early
to indoctrinate children
and the society
will change
law and coercion
political correctness
supervision and education
reprogramming
an idea that the population
can be conditioned
that people are Pavlov’s dogs
programmed bio-machines
they sell it as
social progress
it’s absurd
and dangerous
the sales department promises
comfort and convenience
elimination of fear
and passive acceptance as a reward
social engineers
create a new species
that won’t need
any laws
people will do
what they should
because their modernized brains
will tell them about it
automatically
without contemplation
independent thought
necessary
required
or possible
conscious
consequence
in all secret operations
on this planet
wreaking havoc and violence
only one intention
to persuade the inhabitants
that people are too dangerous
to have the right to live freely
and have to be adjusted
Track Name: Pokój
POKÓJ
plan imperialny
wyzysk kolonialny
rząd globalny
niewybieralny
rasizm doktrynalny
nadzór totalny
czip wszczepialny
programowalny
dowód namacalny
ubój rytualny
szept błagalny
niesłyszalny

PEACE
plan imperial
exploitation colonial
government global
unelectable
racism doctrinal
surveillance total
chip implantable
programmable
evidence palpable
slaughter ritual
whisper implorable
inaudible
Track Name: Grupa
GRUPA
religia globalizmu
Grupa kultywowana
kampania pranie mózgu
jest zaawansowana
konstrukt wielkie My
części zintegrowane
tworzy problemy których Grupa
wydaje się jedynym rozwiązaniem
co z twoim umysłem
jego oryginalnością
unikalną percepcją
poglądów niezależnością
zmiecione w pośpiechu
w kierunku "lepszego świata"
jeśli nie należysz do Grupy
krucjata cię rozgniata
samowystarczalna
nazbyt dociekliwa
jednostka niezależna
byłaby uciążliwa
mogłaby odróżnić
jedno od drugiego
z tym co myśli grupa
nie mieć nic wspólnego
odkryj w sobie moc
samowystarczalności
albo zamień ją za nic więcej
niż iluzję przynależności
cywilizacje i imperia
wznoszą się upadają
przychodzą i odchodzą
jednostki pozostają

GROUP
religion of globalism
Group cultivated
brain-washing campaign
is advanced
the construct of great Us
integrated parts
creates problems to which Group
seems to be the only solution
what’s with your mind
its originality
unique perception
of views independence
swept in a hurry
towards “a better world”
if you don’t belong to Group
the crucible crashes you
self-sufficient
over-inquisitive
individual being
would be troublesome
could tell the difference
between one and the other
to have nothing in common
with what Group thinks
within yourself discover power
of self-sufficiency
or exchange it for nothing more
than an illusion of belonging
civilizations and empires
rise and fall
come and go
individuals stay
Track Name: GMO
GMO
takie pitu, pitu a tak naprawdę chodzi o to
by krok, po kroku
niby w imię postępu i tym podobnych bzdetów
wprowadzić hodowlę ludzi
człowieka będzie robić się na zamówienie
kupować jak produkt
nowy wspaniały świat się zaczyna
takie ludzkie GMO
żołnierz, sportowiec, pracownik, niewolnik
maskotka do rozrywki
nowy wspaniały świat się zaczyna
takie ludzkie GMO

GMO
such blah blah blah but it’s really all about
step by step
supposedly in the name of progress and crap like that
to introduce human farming
men will be custom-made
bought as products
the new brave world begins
kind of human GMO
soldier, athlete, worker, slave
mascot for fun
the new brave world begins
kind of human GMO

If you like THCulture, you may also like: