Old Sub Culture

by THCulture

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    15 PLN  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Old Sub Culture via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    25 PLN or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 5 THCulture releases available on Bandcamp and save 20%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Trance Human Culture, Trance Noise Voice, Tea Age Culture, Old Sub Culture, and Individual. , and , .

    60 PLN or more (20% OFF)

   

1.
05:45
2.
06:25
3.
06:08
4.
07:14
5.
06:59
6.
05:17
7.
06:44
8.
04:59
9.
06:39

about

recorded & mixed at: 2014-2015 Canal666 Studio & BigBit Studio & SPAART Studio
recorded by: Yogi & Jacek Młodochowski
mixed by: Yogi
mastered by: Andrzej Karp & Michał Kosewski
published by: Canal666
cover: Steve Cutts

THCulture:
Yogi - voices, guitars, bass, rhythm, virtual instruments, loops, words
Żurek - drums, percussions, virtual instruments

Additional:
Sezon - voices, words
Agata Rybarczyk - voices
Krzysztof Hypnar - solo bass
Greg Hura - voices, words
Wiktor Żwikiewicz - words

credits

released October 16, 2015

license

all rights reserved

tags

about

THCulture Rzeszow, Poland

Wizja rozsadza władzę, władza chce kontrolować wizję. Tworzy społeczne ministerstwo, ministerstwo obrony przed wizją. Powtarza się cykl, struktura przeciw procesowi...

Vision judge authority, authority wants to control the vision. Creates a social ministry, ministry of defense before the vision. Repeated cycle, structure against the process...
... more

contact / help

Contact THCulture

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: Siostry
SIOSTRY
dwie siostry
Manipulacja i Propaganda
zbierają żniwo
za mało oglądacie telewizji
macie robić nie myśleć
niedługo zaczipujemy was jak psy
i nawet po godzinach
będzie wiadomo co robicie
skatalogowani
niebezpieczni!
zdatni do wykorzystania
i nieszkodliwi durnie
za drutem kolczastym
w ogrodzonym rezerwacie
tak
jak sobie zasłużyliście
a jak będziecie niegrzeczni
to się wam wyłączy mamonę
nic nie sprzedacie
nic nie kupicie

SISTERS
Two sisters
Manipulation and Propaganda
Reap their harvest
You watch too little TV
You have to act not think
Soon we’ll chip you like dogs
And even after hours
We’ll know what you’re doing
Catalogued
Dangerous!
Suitable for abuse
Harmless fools
Behind barbed wire
In an enclosed reserve
Just
Like you deserve
And if you are naughty
We’ll have your mammon switched off
You’ll sell nothing
You’ll buy nothing
Track Name: Delirium
DELIRIUM
nasza enklawa ulegnie
padnie pod ciężarem szaleństwa
którym opasaliśmy nasz byt
niespełnieni spokojem trwania
neuroprzekaźniki jak jaźnią rozpasaną
tak opętaniem rażą systemy
klinika matka zamknęła podwoje
choć nikt nie puka tam po dawkę nadziei
sprzężenie zwrotne czyści przedpole
armia nie cofa się śmiercią otoczona
nie ma broni skutecznej na zmęczenie
na społeczną chorobę braku sensu istnienia
dożylne szpryce
i wizje do polizania
pod język
głowa w chmurach
i halucynogenach
a ciało?
a ciało tkwi w inwalidzkim wózku systemu
a ty zwiewny kochanku Seleny
nie szukaj tu nie ma tych co by chcieli
za późno ukryłeś się za pancerzem
spłoniesz jak reszta księżycowych dzieci
oni w powłoce ty w braku nadziei

DELIRIUM
Our enclave will
Collapse under the burden of folly
We’ve bound our existence with
Unfulfilled by the peacefulness of lasting
Neurotransmitters smite systems
Both with the debauched self and possession
Mother-clinic closed the gateway shut
Nobody’s knocking for a dose of hope though
Feedback cleanses the foreground
The army does not withdraw surrounded by death
No weapon can fight exhaustion
The social illness of pointless existence
Intravenous shots
And visions to be licked
Sublingual
Head in the clouds
And hallucinogens
How about the body?
The body is stuck in the system’s wheelchair
And you Selene’s airy lover
Don’t search here are no those who show willing
Too late you’ve hidden behind the armour
You’ll burn like the rest of moon children
They in their cover you out of lack of hope
Track Name: Mury
MURY
to moje podanie
to mój wniosek o wydanie
uprawnienia do szaleństwa
dopuszczalna konsystencja
gniewu zgodnie z normą
zachowana
zona
ustalona dla tej twarzy natury
gdzie furia burzy i tworzy
wyłom
w granicach zamknięty
dla chwili wściekłości
namiętnej
szyderczym śmiechem
pieszczę mury miasta
i szabruję w umysłach
współosadzonych
gdy nakrywam do stołu
celebrować to piekło
nikt się nie dosiada
a każdy je tworzy
szczerzę zęby
wgryzam się w tętnice
pchające w strach
na klęczki przed obrazy
figury psychopatów
przenoszą wariatów
w wizję pod język
nie do polizania
wybrani cynicy
stwarzają pozory
na kurwie nadziei
masy lekko fruną
antagoniści
opluwają siebie
na ciebie ścierwo
nawet nie spluną

WALLS
It is my application
It’s my motion to obtain
The right to madness
The allowable consistency
Of anger according to norm
Preserved
Zone
determined for this face of nature
where fury ruins and creates
the breakthrough
enclosed within the limits
for a moment of madness
passionate
with a derisive smile
I caress the walls of the city
And smuggle in the minds
Of fellow inmates
When I lay the table
To celebrate this hell
Nobody joins
But everyone creates it
I bare my teeth
Bite into the arteries
Forcing fear
On bended knees before pictures
Figures of psychopaths
Transport lunatics
Into a sublingual vision
Not to be licked
Chosen cynics
Create illusions
Based on the whore of hope
Masses fly lightly
Antagonists
Spit at each other
At you scum
Won’t even spit
Track Name: Liturgia
LITURGIA
według cudzych praw i zasad
w zaklętym kręgu
według cudzych praw i zasad
produkcji i konsumpcji
najbardziej nieświadomi tego
o czym najmocniej bywacie przekonani
pomysły innych ludzi
na to co macie robić i myśleć
są dla was
jak przeszczepy mózgu
religia towaru zaleca
przykazania dyrektyw mody
w domach odpornych na życie
telewizja sprzedaje marzenia
tożsamość towarowa
subkultur odzieżowych
bierne wchłanianie
gotowych marzeń
tyrania zegara
i taśmy produkcyjnej
maniakalna
liturgia towaru

LITURGY
According to others’ laws and rules
In an enchanted circle
According to others’ laws and rules
Of production and consumption
unaware most of what
you’re most strongly convinced of
other people’s ideas
what you should do or think
they are for you
like brain transplants
the religion of the product recommends
the commandments of fashion directives
in life-proof houses
TV sells dreams
Product identity
Of clothing subcultures
Passive absorption
Ready-made dreams
Tyranny of the clock
And the assembly line
Maniac
Liturgy of the commodity
Track Name: Kontrola
KONTROLA
ulga zniewolenia
w ceremonii zadufania
podsycania własnego stosu
metodą wygaszania
w popiele przesytu swąd
niemrawo snuje się
rozdęte ego dogasa
już tylko płacz i pusty śmiech
destabilizacja
podporządkowanie
służalczość
numer porządkowy
dla podtrzymania chaosu cios w serce
dla zdrowia systemu przemilczanie
brak domysłów w otwartym buncie
wobec indywidualizmu
w szponach
w matni
jedwabiście techno logicznie
muskany wynalazca
patroszy się najnowszą
metodą ignorancji
zadufany we własnym
nieprawdopodobieństwie
siłą bezładu swobodnie
siłą bezładu swobodnie milknie
niepowołany
niewyobrażalnie żaden
pasożytniczy dumnie
zamienia bełkot w czyn
kontrola i jej brak
zaspokojenie i niesmak

CONTROL
the relief of enslavement
In the ceremony of self-righteousness
feeding your own burning stake
by means of extinguishing
in the ashes of satiety the reek
sluggishly trails
overblown ego dies out
only cry and empty laugh
destabilisation
subordination
servility
serial number
to sustain chaos - a stab in the heart
for system’s health – concealment
lack of conjecture in an open rebellion
against individualism
in the clutches
in the snare
the silkenly techno logically
stroked inventor
guts himself with the cutting edge
method of ignorance
self-righteous in his
improbability
by force of inertia freely
by force of inertia freely grows quiet
undesirably
unbelievably no one
parasitically proudly
changes gibberish into action
control and its lack
satisfaction and disgust
Track Name: Nikt
NIKT
każdy musi być kimś
nikt nie jest nikim
nikt nie ufa nikomu
zdrada jest wszechobecna
kiedy dziecko się rodzi
nikt nie mówi mu kochaj
bo historia jest bezlitosna
i wymaga ofiar
to przetrwanie i zdobywanie
liczy się bez miłosierdzia
choć sen się nie ziścił
okazał się koszmarem
tam daleko stoi posąg
zbudowany z dogmatów
a ty masz być sługą
wszechobecnego kieratu
odrodzony na przemiał

NOBODY
everybody has to be somebody
nobody is not nobody
nobody trusts nobody
betrayal is omnipresent
when a child is born
don’t say: you should love
‘cause history is ruthless
and requires sacrifices
It’s survival and conquest
the dream did not come true though
and turned out to be a nightmare
over there is a monument
erected from dogmas
and you should be the servant
of the omnipresent treadmill
reborn to be given up for milling
Track Name: Kod
KOD
przenicowanie
kod: maltretowanie beznamiętnością
dreszcze dezinformacji
fałszem faszerowanie
ultra krótkie milowe
kroki zadeptywania
miłosierne przemilczanie
ubezwłasnowolnienie
nijakość
jedynym urozmaiceniem
świeże rany rozdarte
batem samokontroli
skrupułów wobec stada
bezmiernie stłamszonego
w karkołomnej reinkarnacji
zdobywania tego co dane
za cenę
za cenę ograbienia
zagładzanie
kod: nieuleczalne zabliźnianie
roztrwonienie
kod: spustoszenie nasyceniem
dodatni skutek redukcji
triumfalne wycie syren
na jałowych skałach
wśród gładkiego bezmiaru
iluzoryczne nisze
odblaski minionego
w klątwie przetrwania
bezwzględnie splądrowane
tumult upodlenia
dla uświęcenia środków
niepokoju detonacji
krótkowzroczności kalkulowanej
dalekosiężnej perspektywy
zdezorientowania
potulnie przebiegle na szczeblach
mimochodem przeskakiwanych wybiegów

CODE
Radical revision
Code: maltreatment by indifference
Shivers of disinformation
Overfeeding with falsity
Ultra short quantum leaps
Trampling over
Merciful concealment
Incapacitation
Non-descriptness
The only variety
Fresh wounds torn
By the whip of self-control
Scruples about the herd
Boundlessly suppressed
In reckless reincarnation
Getting what’s given
For the price
For the price of looting
Food deprivation
Code: incurable cicatrisation
Wasting
Code: devastation by satiation
The positive result of reduction
Triumphant wailing of sirens
On barren rocks around
Smooth vastness
Illusory niches
Reflexes of the bygone
In the curse of survival
Ruthlessly ransacked
The tumult of degradation
To sanctify the means
Of anxiety of detonation
Short-sightedness of calculated
Far-reaching perspective
Of disorientation
Tamely cunningly on the ladder
Of incidentally jumped enclosure fences
Track Name: Krew
KREW
stąd nie ma ucieczki
wbijcie to sobie w łeb
a cała kasa idzie na to
żeby was trzymać za mordy
zawsze ten sam schemat
kłamstwa a później morderstwa
gdzie płynie ludzka krew
płyną z nią pieniądze
kiedyś klęcząc nad dołem
nie będziecie pytać za co?
bo będziecie dobrze wiedzieć
boście głosowali

BLOOD
there is no escape from here
get it into your heads
and all the dough is spent
to have you by the short and curlies
always the same scheme
lies and later murders
where human bloods flows
money flows with it
some day kneeling over a ditch
you won’t ask why
‘cause you’ll know well
‘cause you’ve voted
Track Name: Człowiek
CZŁOWIEK
teraz kłaniamy się wpół
nie popadamy w przesadę
ci co walą w globalny stół
uśmiechają się z pobłażaniem
wielkie wymieranie
odradzanie tożsamości
w zdewastowanym ogrodzie
straconym nie odzyskanym
tam gdzie beton pękł
zalepili go plastikiem
w krater nicości wsadzili sztandar
z napisem bądź nikim
żyjemy w samotności
w ohydnej zagładzie
tak jak powstał człowiek
tak się kładzie

MAN
now we bow and scrape
we don’t exaggerate
those who thump the global table
smile condescendingly
great extinction
rebirth of identity
in a devastated garden
lost not regained
where concrete cracked
they glued it with plastic
in the crater of nothingness they stuck a banner
with a sign or nobody
we live in loneliness
in abhorrent extermination
it’s how Man was born
it’s how he lies down

If you like THCulture, you may also like: