Trance Human Culture

by THCulture

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    15 PLN  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 5 THCulture releases available on Bandcamp and save 20%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Trance Human Culture, Trance Noise Voice, Tea Age Culture, Old Sub Culture, and Individual. , and , .

    60 PLN or more (20% OFF)

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
04:45
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

about

recorded & mixed at: X 97 - VI 99 SPAART Studio
engineered by: Piotr Sitek & THCulture
produced by: THCulture
published MC by: Boofish Records; CD by: Canal666

THCulture:
Yogi - voice, guitars, words
Joseh - bass
Dominik Muszyński - drums, conga, still drum, percussions

Additional musicians:
Tina - voice
Agnieszka Deska - voice
Ewa Gunia - voice, violin
Kalif 'Cegła' Sitar - voice, acoustic guitar
Mark Hoogslag - irish low whistle
Tomek Kubica - french horn
Falko - accordion

credits

released December 12, 1999

license

all rights reserved

tags

about

THCulture Rzeszow, Poland

Wizja rozsadza władzę, władza chce kontrolować wizję. Tworzy społeczne ministerstwo, ministerstwo obrony przed wizją. Powtarza się cykl, struktura przeciw procesowi...

Vision judge authority, authority wants to control the vision. Creates a social ministry, ministry of defense before the vision. Repeated cycle, structure against the process...
... more

contact / help

Contact THCulture

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: Trance Human Culture
TRANCE HUMAN CULTURE
patrzę w przyszłość jak motyl przed zimą
czas trwa w nieustannym przemijaniu
związany z tu i teraz jak dziecko odczuwam czas
którego każda chwila jest bardzo żywa
ekstatyczne zdziwienie ekstatyczna intuicja
ekstatyczny ruch fragment tańca energii
matryca pamięci rozumu i uczuć
osiąga pełną niezależność od formy
mogę jasno widzieć mogę słyszeć
wąchać smaki w odczuciu realnego dotyku
skrzydła biją powietrze już poza kontrolą
jestem całością i sekwencją
czy spodziewasz się że zaczniesz latać
kiedy bezpiecznie siedzisz w gnieździe swych przekonań
to nie latanie to trzepotanie skrzydłami
rozwiewa się wizja zanim zdążysz ją rozszyfrować
to wizja niezależności bytu, myślenia i samostanowienia
podłączenia się do płynącego z ciała i umysłu głosu intuicji
dostrojenia się do jego treści w odniesieniu do świata
i odpadnięcia od tyrani struktur
narzuconych wzorców postępowania
to świadomość pełnej wolności
wizja rozsadza władzę, władza chce kontrolować wizję
tworzy społeczne ministerstwo
ministerstwo obrony przed wizją
powtarza się cykl, struktura przeciw procesowi
surowe kary dla ludzi, chcących zmieniać swoją świadomość
jeśli kilku ludzi przyjmie jakieś prawo
według, którego świetnie się żyje, jak sami uważają
to niech sami tak żyją, ja nie będę im przeszkadzał
więc niech oni też nie przeszkadzają mi żyć
nie według ich idiotycznego prawa, ale tak jak ja chcę
psychodeliczna żywność to witaminy kory mózgowej
żadna pieprzona ustawa nie zabroni mi zmiany świadomości

TRANCE HUMAN CULTURE
I look at the future like a butterfly before winter
The time passes in incessant transiency
Tied to here and now like a child I feel time
Every moment of which is very alive
Ecstatic amazement ecstatic intuition
Ecstatic motion piece of energy dance
Matrix of memory mind and feelings
Gains full independence from form
I can clearly see I can hear
Smell tastes in the sensation of real touch
Wings beat the air already beyond control
I am a whole and a sequence
Do you expect that you’ll start to fly
When you safely sit in the nest of your beliefs
It’s not flying it’s just wing fluttering
The vision is dispersed before you can decipher it
It’s a vision of independence of existence, thought and self-determination
Connecting yourself to the voice of intuition flowing from mind and body
Tuning yourself to its message related to the world
And falling apart from the tyranny of structures
Imposed models of behaviour
It’s the awareness of full freedom
Vision disrupts power, power wants to control the vision
Creates social ministry
Ministry of defence against the vision
The cycle is repeated, structure against process
Severe punishment for people who want to change their awareness
If a few people accept a law
According to which life is great as they think
Let them live this way I won’t interfere
So let them not interfere with me
Not according to their idiotic law but the way I want
Psychedelic food is the vitamins for cerebral cortex
No fucking statute will not forbid me to change my awareness
Track Name: Fotel Ekran Świat
FOTEL EKRAN ŚWIAT
żyjecie według cudzych praw i zasad
najbardziej nieświadomi tego
o czym najmocniej bywacie przekonani
żyjecie w zaklętym kręgu
produkcji i konsumpcji
pomysły innych ludzi na to, co macie robić
są dla was jak przeszczepy mózgu
religia towaru zaleca
przykazania dyrektyw mody
w domach odpornych na życie
telewizja sprzedaje marzenia
hipnotyczna telewizja zaszczepia udział
w świecie pieniądza obietnicy i niemocy
telewizja - dealerzy snów, telewizja - konsorcjum idoli
ich celem jest wzbudzić dreszcz emocji, podniecenie i pustkę
radio, prasa, telewizja wygodnie siadasz w fotelu
specyficzna perspektywa fotel ekran świat
tożsamość towarowa subkultur odzieżowych
bierne wchłanianie gotowych marzeń
członkowie klasy służebnej kierowani z zewnątrz
tyrania zegara i taśmy produkcyjnej
maniakalna liturgia towaru
funkcjonalne elementy społecznej maszynerii

ARMCHAIR SCREEN THE WORLD
You live according to others’ laws and rules
unaware most of what
you’re most strongly convinced of
you live in an enchanted circle
Of production and consumption
other people’s ideas what you should do
are for you like brain transplants
the religion of the product recommends
the commandments of fashion directives
in life-proof houses
TV sells dreams
Hypnotic TV implants participation
in the world of money promise and powerlessness
TV – dealers of dreams, TV – consortium of idols
Their aim is to incite a shiver of emotion, excitement and void
Radio, the press, TV you sit comfortably in your armchair
Specific perspective armchair screen the world
Product identity of clothing subcultures
Passive absorption of ready-made dreams
Members of the servant class directed from outside
Tyranny of the clock and the assembly line
Maniac liturgy of the commodity
Functional elements of social machinery
Track Name: Tau Cziki Tau
TAU CZIKI TAU
dożylne szpryce
wizje do polizania pod język
głowa w chmurach i halucynogenach
a ciało tkwi
w inwalidzkim wózku systemu
narkotyki dla ludzi
a nie ludzie dla narkotyków

TAU CZIKI TAU
Intravenous shots
sublingual visions to be licked
head in the clouds and hallucinogens
and the body is stuck
in the system’s wheelchair
drugs for people
but not people for drugs
Track Name: Try Trybik Systemu
TRY TRYBIK SYSTEMU
przez większą część dnia przez dziesiątki lat
przez większość życia praca przymusowa nałogowa produkcja
wymyśliło to twoje społeczeństwo
wymyśliła to twoja kultura by uczynić cię
bardziej produktywnym by sprawować nad tobą kontrolę
trybik systemu organizm żywy
element kontrolowany i sterowany
wpasowany w przetarty szlak gatunku
w oczekiwaną i wymaganą od niego normę
w stereotyp myśli w pseudo filozofię
mechaniczna egzystencja nieświadomość śmierć
ludzie nazywają to życiem
zajmij swoje miejsce w rzędzie miejsce robota
podobnie jak twoi rodzice posłusznego i wydajnego
dobrze zaadoptowanego uczestnika społecznej gry
wymiennej części w maszynie ludzie nazywają to życiem
co się kurwa gapisz w ten telewizor?

COG COG IN THE SYSTEM
For most of the day for dozens of years
For most of life compulsory work addictive production
Your society invented it
Your culture invented it to make you
More productive to control you
A cog in the system living organism
Controlled and steered element
Fit in the way paved by the species
In the norm expected and required from him
In the stereotype of thought in pseudo philosophy
Mechanic existence unawareness of death
People call it living
Take you place in the row the place of a robot
Just like your parents servile and efficient
Well-adapted member of social game
A spare part in the machine people call it living
Why the fuck are you staring at the TV?
Track Name: Tlenu Wody Ognia
TLENU WODY OGNIA
wodę pij czystą wodę wodę pij
po ziemi chodź
oddech weź głęboki wielki oddech weź
po ziemi chodź
w ogień patrz
do łez i rozmytego spojrzenia
do łez i oczyszczenia płomienia
tlenu wody ognia tlenu wody ognia
sam się rodzisz sam umierasz
sam wybieraj to, czego ci potrzeba
tlenu wody ognia tlenu wody ognia
sam się rodzisz sam umierasz
sam musisz przecież wiedzieć, czego ci potrzeba

OXYGEN WATER FIRE
Drink clean water drink water drink
Walk on the ground
Take a deep breath take a huge breath
Walk on the ground
Stare at the fire
Till tears and blurry look
Till tears and fire cleansing
Oxygen water fire oxygen water fire
You’re born alone you die alone
you should choose what you need on your own
Oxygen water fire oxygen water fire
You’re born alone you die alone
After all you have to know what you need on your own
Track Name: Cze Cze Nia
CZE CZE NIA
wojna to obłęd w piękny poranek tysiące ludzi
stoi w wygrzebanych w ziemi dziurach - i po co ?
wyobraźnia materializuje chwilę
sto tysięcy zabitych wyobraźcie sobie
wyobraźcie sobie, że stoją tu szeregami naprzeciw
sto tysięcy świeczek zdmuchniętych jednym oddechem
sto tysięcy umysłów...
pamięci... miłości... doznań... światów... wszechświatów...
nie wywołuje to we mnie ani mdłości, ani przerażenia
a przekonanie, że dla tego piekła
nie ma żadnego usprawiedliwienia
bomby nie zabijają ludzi to ludzie zabijają ludzi
gdy nadejdzie wojna ze swym horrorem i cmentarzami
wtedy zrozumiecie, że mogliście coś zrobić
wtedy zrozumiecie...
głód, zaraza, rzezie ich krew faluje we mnie
ja nie odzywam się do nikogo nikt nie odzywa się do mnie

CZE CZE CHNYA
War is sheer lunacy in a beautiful morning thousands of people
Stand in dug up holes in the ground – what for?
Imagination materialises the moment
One hundred thousand killed imagine that
Imagine that they stand here opposite each other in rows
One hundred thousand candles blown with one breath
One hundred thousand minds
Memories... loves... sensations... worlds... universes...
It doesn’t make me sick or terrified
And the belief
that there’s no justification for this hell
bombs do not kill people it’s people who kill people
when the war comes with its horror and cemeteries
then you’ll realise that you could’ve done something
then you’ll realise...
famine, plague, slaughter their blood waves inside me
I don’t speak to anyone nobody speaks to me
Track Name: Szszsz Szept Wiatru
SZSZSZ SZEPT WIATRU
ludzi jeszcze nie ma ludzie śpią
szept wiatru
wsłuchaj się głębiej
zielone trawy skoszone szybko usychają
i tylko do wieczora drzewo ma swój cień
człowiek usycha jak ta trawa
człowiek tak krótko może patrzeć na swój cień
nie czekaj dłużej, wstań, wstań i idź
nadchodzi wolność, wolność nadchodzi
przechodzi tędy codziennie codziennie przechodzi
nie czekaj dłużej, wstań, wstań i idź
człowiek usycha jak ta trawa
człowiek tak krótko może patrzeć na swój cień,
nowy dzień, cień, wschód słońca, nowy dzień
cień, cień, noc, noc pełna gwiazd
przez jej arterie biegnie puls
nieznanego nikomu szeptu
i wyjdziecie ze swoich skorup
i będziecie nasłuchiwać
lecz głos pozostanie dla was obcy
nierozszyforwany
więc posłuchacie i odejdziecie
może innym się uda różni są ludzie
na razie śpią... śpią...

WHISSS WHISPER OF THE WIND
still there are no people people are sleeping
the whisper of the wind
listen more carefully to the green grass
mowed it withers fast
and only until evening the tree has its shadow
man withers like the grass
man so briefly can look at his shadow
don’t wait any longer, get up, get up and go
freedom is coming, freedom is coming
it comes by every day every day
don’t wait any more, get up, get up and go
man withers like the grass
man so briefly can look at his shadow,
new day, shadow, sunrise, new day
shadow, shadow, night, starry night
through its artery runs the pulse of the whisper
unknown to anybody
you’ll leave your shells
and listen out
but the voice will remain foreign for you
undeciphered
so you’ll listen and go away
maybe others will succeed it takes all sorts
they’re sleeping... sleeping...
Track Name: Swobodni Zwykli Ludzie
SWOBODNI ZWYKLI LUDZIE
dzięki potędze harmonii
i potędze radości
wnikamy w życie wszechrzeczy
i maluje się spokój i maluje się
ludzie natury swobodni zwykli ludzie
jedność ludzkości jedność wszystkiego, co żyje
jedność życia jedność, bo wszystko ma równą wagę
jedność ludzkości jedność przy zachowaniu odrębności
jedność życia jedność wszystkiego, co żyje
ludzie natury swobodni zwykli ludzie
wysmaruj się błotem leż nagi na słońcu
tańcz w kręgu ognia w rytm bębnów do świtu
kontaktuj się z samym sobą z własnymi wrażeniami i uczuciami
odkryj utraconą wyobraźnię kosmosu
poszukuj płaszczyzny dla współbrzmienia ze światem
twoje wyzwolenie musi być dziełem twojego umysłu

ORDINARY FREE AND EASY PEOPLE
Thanks to the power of harmony
And the power of joy
We permeate the life of universe
And peace is manifested is manifested
People of nature free and easy ordinary people
Unity of mankind unity of everything that lives
Unity of life unity ‘cause everything has equal importance
Unity of mankind with differences preserved
Unity of mankind unity of everything that lives
People of nature free and easy ordinary people
Smear yourself with the mud lie naked in the sun
Dance in the fiery circle to the rhythm of drums till dawn
Contact yourself your own sensations and feelings
Discover the lost imagination of cosmos
Find a plane for consonance with the world
Your liberation must be the creation of your mind
Track Name: Taniec Ciała Myśli
TANIEC CIAŁA MYŚLI
nikt nie zwraca uwagi
na ten taniec
już nie tylko ciała
przede wszystkim myśli
taniec ciała
taniec myśli

DANCE OF BODY THOUGHTS
Nobody pays attention
To this dance
Not only bodies now
First of all thoughts
Dance of body
Dance of thoughts
Track Name: Szybciej Mocniej Efektywniej
SZYBCIEJ MOCNIEJ EFEKTYWNIEJ
spokojna
filozofia starości
nie jest w modzie
mechanizmy
ekspansywnej cywilizacji
preferują dynamikę
dynamikę młodych pnączy
młodość społeczeństw tworzy
cywilizację bokserów
trzy rundy dla amatorów
piętnaście dla zawodowców
szybciej mocniej efektywniej
nie mam czasu żeby się spieszyć
i ty jesteś jak każda maszyna
jeśli nią jesteś
szybciej mocniej efektywniej

FASTER HARDER MORE EFFICIENT
Peaceful
philosophy of old age
Is not fashionable
Mechanisms
Of expansive civilisation
prefer dynamics
Dynamics of young climbing plants
The youth of societies creates
civilisation of boxers
Three rounds for amateurs
Fifteen for professionals
Faster harder more efficient
I have no time to hurry
And you are just like every machine
If you are one
Faster harder more efficient
Track Name: Ciało Rozum Dusza
CIAŁO ROZUM DUSZA
ciało w proch się obraca
ciało dla ziemi wiozę
rozum oddałem słońcu
a dusza oczyszcza się w blasku księżyca
ciało rozum dusza oczyszcza się

BODY MIND SOUL
Body turns into ashes
Body for Earth I carry
Mind I’ve given to the sun
Soul is being purified in the moonlight
Body mind soul are being purified
Track Name: Pogoń Za Szczęściem
POGOŃ ZA SZCZĘŚCIEM
w pogoni za szczęściem
nie ma czasu na szczęście
w pogoni za szczęściem
możesz liczyć na szybki wdech
taki sam wdech a i obrót na pięcie
z częstą obawą by nie spóźnić się
ta gra ta gra w niej ty i ja
przyciśnięci zębem czasu a co dnia, co dnia
powiedz mi jak sobie z tym radzisz
a może razem będzie lepiej
bo popatrz
ta gra ta gra jakże szybka gra
w niej człowiek jak ćma leci w ogień i plonie czas
czas to jest krew, która w nas dojrzewa
aj wysycha w naszych żyłach krew
a to, co robimy to jedynie próba ocalenia
próba przetrwania
taki plan na teraz plan przetrwania
ta gra ta gra jakże szybka gra
w niej człowiek jak ćma leci w ogień i płonie
w pogoni za szczęściem płonie
szczęście szczęście któż je ma
mając wie, że już niegdy go nie straci
szczęście no gdzie jest to prawdziwe szczęście
a razem będzie lepiej, bo popatrz
ta gra ta gra jakże szybka gra
w niej człowiek jak ćma leci w ogień i płonie
płonie czas płonie płonie czas
czas to jest krew, która w nas dojrzewa
mało czasu jest jest jest czassss...

PURSUIT OF HAPPINESS
In pursuit of happiness
There’s no time for happiness
In pursuit of happiness
You can barely take a quick breath
The same breath and turn on your heel
For fear of being late
This game this game you and I play
wrecked by the ravages of time every day every day
tell me how you cope with it
maybe it will be better together
‘cause look
This game this game you and I play
In this game man like a moth flies into the fire and burns
Time time is blood which matures inside us
oh blood dries up in our veins
And what we do is only an attempt to rescue
An attempt to survive
Such a plan for now a plan of survival
This game this game such a fast game
In this game man like a moth flies into the fire and burns
In pursuit of happiness burns
Happiness happiness who ever has it
Having it knows that he’s never gonna lose it
Happiness so where is this true happiness
And it’ll be better together ‘cause look
This game this game such a fast game
In this game man like a moth flies into the fire and burns
burns time burns burns time
Time is blood which matures inside us
There’s little time there’s timmmeee...
Track Name: Jednorazowa Gumowa Sieć
JEDNORAZOWA GUMOWA SIEĆ
w jednorazowej gumowej sieci
fallus się poci nie chce mieć dzieci
zużytą gumę wyrzuca się na śmieci
albo do rzeki... albo do rzeki
mamy teraz taki czas jednorazowych opakowań
żywność w workach foliowych
bezpieczeństwo strzykawek jednorazowych
popatrz... chleb... chleb i pieniądze
dorzuć do tego jeszcze ludzkie rządze
trochę nadmuchanego naszego ego
i masz wybuchową mieszankę kolego
pomyśl nad tym co chcesz zrobić pomyśl...
to nic nie boli
po co później pluć sobie w brodę
kiedy spokojniie można wybrać drogę
nie idź tą drogą, szeroką drogą nie idź tą drogą,
którą idą wszyscy, nie idź tą drogą, szeroką drogą
popatrz jak oni na tym wyszli

DISPOSABLE RUBBER NET
In a disposable rubber net
Phallus is sweating, doesn’t want to have kids
The worn out rubber is thrown into garbage
Or into the river... or into the river...
Now is the time of such disposable packages
Food in foil bags
Safety of disposable syringes
Look... bread... bread and money
Throw in also human desires
A little of our over-blown ego
And you’ve got an explosive mixture
Think about what you want to do think...
It doesn’t hurt
Why later kick yourself
If you can easily choose your way
Don’t walk this way, the wide-open way don’t walk this way
Everybody else walks, don’t walk this way, the wide-open way
Look how they all ended up

If you like THCulture, you may also like: